ALGEMENE GEBRUIKS- EN ONLINE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR WWW.BALLONMEDIA.SHOP

Deze algemene gebruiks- en online verkoopvoorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing tussen de vennootschap BALLON MEDIA NV, met maatschappelijke zetel te Franklin Rooseveltplaats 12, 2060 Antwerpen (“BALLON MEDIA”) en de Consument van de website, een meerderjarige persoon bekwaam om contracten aan te gaan (de “Consument”).

PREAMBULE

Met Consument wordt bedoeld: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Met Product wordt bedoeld: de producten op de BALLON MEDIA website aangeboden aan de Consumenten tegen betaling

Met Herroepingsrecht wordt bedoeld: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

I. DOEL

1.1. Deze Algemene Voorwaarden hebben tot doel het gebruik van de Ballon Media website door de Consument te regelen.

1.2. Het gebruik van de Ballon Media website impliceert dat de Consument kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden en deze volledig heeft aanvaard. Bij elke bestelling op de Ballon Media website kan aan de Consument worden gevraagd om zijn aanvaarding van de Algemene Voorwaarden te bevestigen. BALLON MEDIA behoudt zich het recht voor om op elk moment deze Algemene Voorwaarden en de productaanbieding te wijzigen. De Algemene Voorwaarden die op de datum van de bestelling van de Consument van kracht zijn, zijn van toepassing.

1.3. Tenzij er een voorafgaande, schriftelijke aanvaarding is van BALLON MEDIA, kan geen enkele bijzondere voorwaarde voorrang krijgen op de Algemene Voorwaarden hierin vermeld. Verwijzing van de Consument naar andere voorwaarden wordt door BALLON MEDIA niet aanvaard. Elke afwijking die door BALLON MEDIA wordt aanvaard, is alleen van toepassing op de verkoop waarop ze betrekking heeft. BALLON MEDIA kan op geen enkele manier worden opgelegd om afstand te doen van het recht om zich op deze Algemene Voorwaarden te beroepen.

II. BESTELLINGEN

2.1. Gebruikersaccount aanmaken

Om gebruik te kunnen maken van de diensten van de BALLON MEDIA Website moet de Consument een Gebruikersaccount aanmaken via het correct invullen van alle gevraagde informatie in het relevante formulier op de pagina “Registreren” (“Gebruikersaccount”).
Bij aankoop van producten dient te Consument de mededeling “Ik verklaar de algemene gebruiks- en verkoopvoorwaarden van de service BALLON MEDIA te hebben gelezen en te aanvaarden.” aan te vinken.

Het is feitelijk onmogelijk voor BALLON MEDIA om de nauwkeurigheid of juistheid van de verstrekte informatie te controleren. De Consument erkent aldus dat hij aansprakelijk is voor alle onjuiste, onvolledige of misleidende informatie die aan BALLON MEDIA en derden wordt verstrekt. In geval onjuiste, onvolledige of misleidende informatie wordt verstrekt (of het bijwerken van dergelijke informatie wordt nagelaten), kan BALLON MEDIA besluiten tot schorsing of schrapping van de registratie van de Consument, dit met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving.

Tijdens het aanmaken van de Gebruikersaccount, voert de Consument een Gebruikersnaam en wachtwoord in de daarvoor voorziene velden in. De Consument is als enige verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid en de veiligheid van zijn Klantenaccount, waarbij een Gebruikersnaam en wachtwoord nodig zijn om zich te identificeren en toegang te krijgen tot de diensten. De Consument dient de nodige maatregelen te nemen om te voorkomen dat derden zijn Gebruikersnaam en wachtwoord verkrijgen. Elke bestelling waarvoor de Consument werd geïdentificeerd door middel van een geldig wachtwoord en Gebruikersnaam wordt door BALLON MEDIA behandeld en verbindt de betreffende Consument, tenzij hij aantoont dat de verkeerde identificatie te wijten is aan een tekortkoming door BALLON MEDIA.

2.2. Bestelling plaatsen via de BALLON MEDIA Website

Het plaatsen van een bestelling door de Consument op de BALLON MEDIA Website verloopt als volgt:

 • Aanmelding op de Gebruikersaccount van de Consument met behulp van de Gebruikersnaam en het wachtwoord dat de Consument tijdens het aanmaken van zijn Klantenaccount heeft opgegeven;
 • De Consument kiest zijn gewenste Producten;
 • De Consument bevestigt zijn bestelling na verificatie van zijn keuze;
 • De Consument voert de betaling van zijn bestelling uit; en
 • De Consument bevestigt zijn bestelling en betaling.

De bevestiging van de bestelling impliceert dat de Consument voorafgaandelijk kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden en deze heeft aanvaard. De bevestiging impliceert eveneens dat de Consument afstand doet van andere algemene voorwaarden. Alle ingevoerde gegevens en de geregistreerde bevestiging gelden als bewijs van de transactie. De bevestiging geldt als ondertekening en aanvaarding van de uitgevoerde handelingen. Na ontvangst van de betalingsbevestiging door de bank van de Consument, stuurt BALLON MEDIA de bevestiging van de geregistreerde bestelling naar de e-mail die tijdens het aanmaken van zijn Gebruikersaccount door de Consument werd opgegeven.

2.3. Herroepingsrecht

2.3.1. Herroeping van producten

De Consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product opgave van redenen ontbinden gedurende 14 kalenderdagen. Ballon Media  mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

De hierboven genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

 1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Ballon Media mag, mits de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over is geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

2.3.2. Verplichtingen van de Consument tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan het uitpakken en bekijken.

De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de verkoper hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

2.3.3. Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het retourformulier  of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

Zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen vanaf de melding van retour, zendt de consument het product terug volgens de instructies op het retourformulier.

De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product behalve wanneer Ballon Media heeft aangegeven deze kosten zelf te dragen.

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

2.3.4. Verplichtingen van Ballon Media bij herroeping

Wanneer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk is,  stuurt Ballon Media na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

Ballon Media vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. De terugbetaling door Ballon Media zal gebeuren  wanneer het geretourneerde product door Ballon Media is  ontvangen of wanneer de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

Ballon Media  gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

2.3.5. Uitsluiting herroepingsrecht

Ballon Media kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 2. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 3. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 4. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  2. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

 

2.4. Betaling

2.4.1. Prijs en prijswijziging

De Consument heeft de mogelijkheid om zijn bestelling in euro te betalen. De prijzen weergegeven in euro op de BALLON MEDIA Website zijn inclusief btw en alle belastingen die op de dag van bestelling van toepassing zijn. Elke prijswijziging wordt mogelijk gereflecteerd in de prijs van Producten of diensten. De Consument is verplicht om de betaling uit te voeren in de valuta die op zijn bestelbevestiging en/of factuur is vermeld.

BALLON MEDIA behoudt zich het recht voor om de prijzen voor Producten op elk moment te wijzigen, met dien verstande dat de prijs vermeld op de BALLON MEDIA Website van de dag van de bestelling de enige is die voor de Consument van toepassing is. De Consument ontvangt op het moment van de bevestiging van zijn bestelling en ten laatste op het moment van de visuele weergave een schriftelijke bevestiging van de te betalen prijs en de kosten die hem ten laste worden gelegd.

2.4.2. Betalingsvoorwaarden

De betaling gebeurt op het moment van het plaatsen van de bestelling. De Consument krijgt de Producten pas eenmaal de betaling door de Consument voor de prijs van het Product volledig is betaald.

Op verzoek van de Consument wordt hem een factuur  bezorgd op het door de consument doorgegeven e-mailadres.

 

2.4.2.1. Bankkaart

De betalingen kunnen worden uitgevoerd via bankkaart door middel van een beveiligde online betaling. Op het einde van de bestelprocedure worden u de volgende wijzen van betaling voorgesteld voor het afrekenen van uw aankopen:

 • kredietkaart (Visa, MasterCard),
 • onmiddellijke bankoverschrijving (bancontact/iDEAL/betaaloplossingen banken)
 • sofort banking

BALLON MEDIA behoudt zich het recht voor om de persoonlijke gegevens die de Consument opgeeft te verifiëren en alle nodige maatregelen te nemen om te controleren of de persoon van wie de bankrekening wordt gedebiteerd tevens de persoon is die de bestelling heeft geplaatst. BALLON MEDIA kan de Consument vragen om een identiteitsbewijs en/of een bankdocument voor te leggen. Het uitblijven van een reactie van de Consument op een dergelijk verzoek binnen de (twee) 2 dagen vanaf de aanvraag door BALLON MEDIA leidt automatisch tot de annulering van de betreffende bestelling en dit zonder enige mogelijkheid tot betwisting achteraf.

BALLON MEDIA kan de bankgegevens van de Consument bijhouden als de Consument tijdens het plaatsen van de bestelling het daarvoor voorziene vakje heeft aangevinkt.

2.4.2.2. Kortingcode

Als de Consument in het bezit is van een kortingcode, biedt hem dit voordelen voor één of meerdere Producten. Hij moet deze code invoeren op de BALLON MEDIA Website in de daarvoor aangewezen vakken voor de betaling is bevestigd.

2.5. Bewijs

BALLON MEDIA bewaart de bestelbonnen en facturen op een veilig en duurzaam medium. De elektronische bestanden van BALLON MEDIA worden door de partijen beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen, betalingen en transacties tussen de partijen.

2.6 Levering en uitvoering

Ballon Media  zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

De ondernemer zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed en uiterlijk binnen 30  dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

Na ontbinding conform het vorige lid zal Ballon Media het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

Het risico van beschadiging en/of verloren gaan van producten berust bij Ballon Media tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

III. AANSPRAKELIJKHEID

3.1 Algemeen

BALLON MEDIA kan enkel aansprakelijk worden gesteld in geval van bedrog of zware fout van haarzelf of van één van haar medewerkers. De aansprakelijkheid van BALLON MEDIA is beperkt tot het herstellen van voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade die de Consument heeft geleden, met uitsluiting van alle indirecte of immateriële schade zoals – maar niet beperkt tot – zakelijk verlies, inkomens- of winstderving, verlies of beschadiging van gegevens. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van BALLON MEDIA beperkt tot de totale prijs van de Producten betaald door de betrokken Consument.

IV. PERSOONSGEGEVENS

4.1. Privacy statement

BALLON MEDIA vindt privacy belangrijk. Zij handelt daarom in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hiervoor verwijzen wij naar onze Privacy Statement, te raadplegen via: http://www.ballonmedia.com/Privacy

 

V. DIVERSEN

5.1 Klantenservice

Voor vragen of problemen met betrekking tot het gebruik van de BALLON MEDIA Website, ongeacht of het een verzoek om bijstand bij het gebruik van de service of een vraag over de facturering of levering van Producten betreft, is de klantenservice bereikbaar per e-mail naar het volgende adres: info@ballonmedia.be.  Het is aangewezen om vooraf op de website de “Veelgestelde Vragen” te raadplegen.

 

5.2 Deactivatie van de Gebruikersaccount

Ballon Media behoudt zich het recht voor, om zonder rechterlijke tussenkomst, opzegging of vergoeding, de Gebruikersaccount van de Gebruiker in de volgende gevallen te deactiveren:

 • schending door de Gebruiker van een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden;
 • niet-betaling door de Gebruiker van de verschuldigde bedragen;
 • handelingen in strijd met de belangen van BALLON MEDIA, in het bijzonder het hacken van bestanden en/of elk ander gedrag met als doel het illegaal gebruiken van de service BALLON MEDIA en de inhoud van de BALLON MEDIA Website; of
 • het verstrekken van valse informatie tijdens het aanmaken van de Gebruikersaccount.

De Consument die zijn Gebruikersaccount wilt deactiveren, dient BALLON MEDIA hiervan op de hoogte te stellen hetzij per mail met bijgevoegd bewijs van identiteit hetzij per  brief met ontvangstbewijs op volgend adres: Ballon Media Shop , Franklin Rooseveltplaats 12, 2060 Antwerpen.

BALLON MEDIA gaat ermee akkoord om de Gebruikersaccount van de Consument binnen een termijn van maximum 48 uur na het ontvangen van deze mail of brief te deactiveren.

5.3 Toepasselijk recht en beslechting van geschillen

Het toepasselijk recht is het Belgisch recht. Elk geschil valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van Antwerpen.

5.4 Ongeldigheid

In geval van ongeldigheid van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden zal deze clausule als ongeschreven worden beschouwd, en doet deze ongeldigheid geen afbreuk aan de geldigheid van de overige toepasselijke bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.